Wat doen we

Begeleiding van de ouder(s)

Gezinsbegeleiding/contextbegeleiding
De gezinsbegeleid(st)er werkt intensief samen met het gezin. Hij/zij komt wekelijks langs bij de ouders thuis. Camino luistert naar de zorgen van ouders in de opvoeding van de kinderen. Soms nemen andere problemen de bovenhand: moeilijkheden op vlak van woonst, financiën, gezondheid, relaties, … . Ook deze problemen krijgen aandacht tijdens de gesprekken. We zoeken samen met het gezin naar oplossingen. We bespreken ook of deze oplossingen geholpen hebben. De begeleid(st)er werkt indien gewenst ook samen met andere diensten (OCMW, Familiezorg, Sociale Huisvestingsmaatschappij,…).

Doorheen de begeleiding, vinden we het belangrijk om, naast de zorgen van ouders, aandacht te hebben voor wat goed loopt in het gezin. Die dingen willen we behouden en vinden wij net de sterkte van gezinnen.

Begeleiding jongere

Individuele begeleiding
Om ervoor te zorgen dat het thuis opnieuw beter kan lopen voor iedereen, vinden we het belangrijk om het kind of de jongere hierbij te betrekken en ruimte te geven aan zijn of haar zorgen en problemen.

De begeleider zoekt samen met het kind of de jongere naar een goede aanpak van zijn of haar probleem. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan het gedrag van het kind of de jongere, het leren kennen en omgaan met eigen gevoelens, zoeken naar een vrijetijdsbesteding, enz.

Ook hier zullen we, indien gewenst, contact opnemen met een externe dienst of vereniging. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een jeugdbeweging, een therapiecentrum, de logopediste, enzovoort. We zorgen er ook voor dat de individuele begeleiding aansluit bij de gezinsbegeleiding.

Schoolbegeleiding
Integrale naschoolse begeleiding/dagbesteding/werkbegeleiding
De begeleider zal in samenspraak met de ouders regelmatig contact opnemen en overleggen met school, CLB, het revalidatiecentrum,… om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken.

We zoeken mee naar oplossingen als huiswerk of school moeilijk loopt.